Minione spotkania

Dotychczas w ramach cyklu Śniadania z leksykografią odbyły się następujące spotkania:

 • 23 lutego 2021 r., prof. Arleta Adamska-Sałaciak (UAM),
  Odpowiedzialna leksykografia? O tym, jak definiuje się problemy psychiczne

Abstrakt:

Tak zwane słownictwo wrażliwe (ang. sensitive vocabulary) nie od dziś znajduje się w kręgu zainteresowań metaleksykografów. Chodzi tu m.in. o wyrazy i połączenia związane z rasą, religią, seksualnością czy chorobą. Należący do tego nurtu wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób angielskie słowniki pedagogiczne (English learners’ dictionaries) traktują hasła opisujące problemy natury psychicznej. Analizie poddano definicje dwunastu terminów zaczerpnięte z sześciu słowników, a jako tło teoretyczne posłużyło kilka kluczowych pojęć z językoznawstwa kognitywnego.

 • 9 marca 2021 r., prof. Monika Bielińska (UŚ),
  Leksykografia. Słownik specjalistyczny. Koncepcja i jej realizacja

Abstrakt:

Nie ma dyscypliny ściślej związanej ze słownikami niż leksykografia, a mimo to słowników fachowych z tego zakresu jest zaledwie kilka. W grudniu zeszłego roku ukazał się słownik specjalistyczny pt. Leksykografia (Kraków: Universitas), pierwsze opracowanie tego rodzaju przeznaczone dla polskojęzycznego odbiorcy. Celem referatu jest zapoznanie słuchaczy z tą publikacją. Przedstawione zostaną podstawowe cechy słownika oraz wybrane aspekty koncepcji leksykograficznej, zwłaszcza te związane z zewnętrzną i wewnętrzną selekcją materiału.

 • 20 kwietnia 2021 r. prof. Mirosława Podhajecka (UO),
  Słowniki polsko-angielskie z perspektywy badawczej

Abstrakt:

Słowniki dwujęzyczne w Europie od kilku stuleci stanowiły pomoc w nauce języków obcych. Przypuszczalnie żaden leksykograf nie spodziewał się, że jego opracowania będą kiedyś stanowiły również materiał badawczy. W referacie omówię najważniejsze dzieło leksykografii polsko-angielskiej XIX wieku ‒ Dokładny słownik polsko-angielski… (1851) Erazma Rykaczewskiego, a także dwa najobszerniejsze słowniki XX wieku ‒ The Kościuszko Foundation Dictionary: Polish-English (1961) Kazimierza Bulasa, Lawrence’a Thomasa i Francisa Whitfielda oraz Wielki słownik polsko-angielski (1969) Jana Stanisławskiego. Pragnę pokazać, po pierwsze, że stworzenie słownika z polszczyzną jako językiem wejścia nastręczało trudności, wymagających od autorów szczególnej pomysłowości, a po drugie, że mimo wielu różnic makro- i mikrostrukturalnych oba słowniki XX-wieczne zakorzenione są w tej samej tradycji leksykograficznej.

 • 25 maja 2021 r. prof. Ewa Stala (UJ),
  Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne

Abstrakt:

Celem referatu jest przedstawienie najistotniejszych osiągnięć hiszpańskiej leksykografii w zakresie słowników onomazjologicznych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym (czym jest koncepcja onomazjologiczna) i historycznym (pierwsze słowniki onomazjologiczne), przechodzimy do prezentacji bezpośrednich poprzedników słowników hiszpańskich (dzieła angielskie i francuskie) i przykładów ujęć onomazjologicznych w leksykografii hiszpańskiej. Główna część referatu to przedstawienie najważniejszych dzieł tego typu, począwszy od wieku XIX (José Ruiz León, 1879; Eduardo Benot y Rodríguez, 1899) po sztandarowe dzieło J. Casaresa „Diccionario ideológico” z 1942 roku. Ostatnia część referatu poświęcona jest najnowszym słownikom i projektom tego typu: m.in. „Diccionario ideológico” R. Morala (2009), projekt ADESSE czy „Diccionario ideológico feminista” autorstwa V. Sau.

 • 12 października 2021 r. prof. Tadeusz Piotrowski (UW),
  Słowniki bez wydawców

Abstrakt:

Słowniki współczesne powstały dzięki technice druku i do niedawna miały formę książki drukowanej. Książki są publikowane i rozprowadzane przez wydawców, jednak ich rola w opisach historii słowników polskich nie zawsze była czy to uwzględniana, czy to doceniana, w referacie opiszę właściwe przypadki. Od niedawna publikacje tworzy się i dystrybuuje bez użycia technik drukarskich i bez pośrednictwa wydawnictw, co ma ogromny wpływ na słowniki, szczególnie popularne. W referacie postaram się wskazać, w jakich kierunkach zmierzają takie słowniki w Polsce.

 • 10 listopada 2021 r. dr hab. Marek Łukasik, prof. AP (Akademia Pomorska
  w Słupsku), Złota era polskiej leksykografii specjalistycznej?

Abstrakt:

Polska leksykografia specjalistyczna (terminografia) w nowoczesnym wydaniu liczy sobie około dwustu lat. W tym czasie pozostawała pod wpływem zarówno burzliwych dziejów narodu polskiego, jak i aktualnej myśli teoretycznej w zakresie terminologii. Szczególnie istotny wpływ na rozwój słownikarstwa specjalistycznego w Polsce miały zmiany polityczno-gospodarcze.

Podczas wystąpienia analizie poddane zostaną osiągnięcia leksykografii specjalistycznej w latach 1945–1989, a więc w okresie pokrywającym się z rządami socjalistycznymi w Polsce. Jest to niezwykle ciekawy moment w historii polskiej terminografii: omawiane czterdzieści pięć lat przyniosło nie tylko odrodzenie działalności leksykograficznej po drugiej wojnie światowej, ale także jakościowe zmiany w pracy terminograficznej, tak w aspekcie metodologicznym, jak i stricte wydawniczym. W referacie przybliżone zostanie tło działalności słownikarstwa specjalistycznego, jak również podjęta zostanie próba oceny działalności (meta)terminograficznej w omawianym okresie

 • 18 stycznia 2022 r. dr hab. Ewa Rudnicka (UW),
  Kulturowy wymiar polskich słowników błędów

Abstrakt:

Teoria kultury języka w Polsce zaczęła się kształtować w XX wieku. Potrzeby teoretycznego opisu i uporządkowania zjawisk z zakresu szeroko rozumianej poprawności językowej i standaryzacji języka wynikały jednak z procesów i zjawisk wcześniejszych, przede wszystkim zaś z działalności popularyzatorskiej, której jednym z istotniejszych elementów były słowniki błędów, publikacje charakterystyczne dla polskiej leksykografii z okresu XIX-XX w. Tym właśnie publikacjom i ich roli będzie poświęcone wystąpienie. Celem referatu będzie ukazanie kulturowego wymiaru słowników błędów w dwojakim ujęciu: po pierwsze, pokazanie, jakich kulturowych okoliczności są te słowniki odbiciem, po drugie, pokazanie, jak publikacje te wpływały na pewne aspekty kulturowe związane z późniejszym funkcjonowaniem języka. Ważna będzie też próba odpowiedzi na pytanie, co z tego wynika dla współczesnej normatywistyki polskiej i współczesnego językoznawstwa.